X
Išči

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Odgovorna oseba: Direktor Jožef Dvorjak, dipl.inž.str.
Datum prve objave kataloga: 1.7.2007
Datum zadnje spemembe: 3.3.2015
 

E-katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.komusg.si

Katalog v tiskani obliki lahko naročite preko naslova elektronske pošte: info@komusg.si ali pisno na naslov:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

Naziv: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/881 20 20
Telefaks 02/881 20 40
E-naslov: info@komusg.si
Transakcijski račun: 0317 5-1000161 873
Matična številka: 5072107000
Identifikacijska številka za DDV: SI53440978
 

Kratek opis delovnega področja organa

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Ustanovitelji družbe

Ustanoviteljica družbe sta Mestna občina Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občina Mislinja v deležu 12,03%.

Dejavnosti družbe

Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., s sedežem v Pamečah 177a, 2380 Slovenj Gradec skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Ur. I. RS, Ur. l. RS, št. 63/2003, 23/07, 60/07, 77/08, 47/010 in 30/2012) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

 • zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • vzdrževanje lokalnih cest,
 • upravljanje stanovanj,
 • geodetske storitve,
 • disstribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
 • trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
 • oskrba s paro in vročo vodo, 
 • vodenje investicij. 

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:

 • izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • izdaja projektne pogoje in soglasja,
 • soglasja k projektnim rešitvam,
 • soglasje za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture ter smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Podjetje:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Vodstvena struktura Komunale Slovenj Gradec, d.o.o., je naslednja:
Direktor:  Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Vodja enote komunalne storitve: Damjan Merzdovnik, dipl. inž. gr.
Vodja enote energetika: Bogomir Kačič, kom. inž.
Vodja enote gradnje, vzdrževanje, servis: Ivan Gros, kom. inž.
Vodja stanovanjske enote: mag. Tjaša Borovnik
Vodja računovodstva: Janja Vrhovnik, univ. dipl. ekon
Vodja kadrovske splošne službe: Milena Jošt, prav.
Vodja strokovno tehničnih služb: Branka Slemenik, inž. geod., dipl. ekon.
Vodja katastra: Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.
Vodja informatike: Dejan Kašnik, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
 

Organizacijska shema podjetja >

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Ime in priimek ter naziv: Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Funkcija: Direktor
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 881-20-30
E-naslov: joze.dvorjak@komusg.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si )
Predpisi lokalnih skupnosti: Zakonodaja v Mestni občini Slovenj Gradec (http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/zakonodaja.aspx), Zakonodaja v Občini Mislinja (http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=53a5d36e-f41e-41a2-b72e-c6c358e0cf25)
Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://europa.eu/index_sl.htm)

2.e Seznam predlogov predpisov

http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., izdaja:

• projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, odvoz odpadkov),
• soglasja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
• soglasje za priključitev,
• soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta,
• smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
• mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
• soglasja h priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno, kanalizacijsko, toplovodno in plinovodno omrežje.

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam odjemnih mest, kataster:

 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih in čistilnih naprav ter objektov,
 • javnih plinovodnih in toplovodnih naprav in objektov
 • greznic,
 • zbiralnic ločenih frakcij odpadkov (ekološki otoki),
 • pokopališč in cest.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

 • Javna naročila
 • Kakovost pitne vode
 • Urnik razporeda odvoza odpadkov
 • Obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo
 • Ceniki

2.k Podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.

2.l Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni  na povezavi.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec, d.o.o: www.komusg.si
E-naslov: info@komusg.si
Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Komunale Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.