X
Išči

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o, Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Odgovorna oseba: Direktor Jožef Dvorjak, dipl.inž.str.
Datum prve objave kataloga: 1.7.2007
Datum zadnje spemembe: 3.3.2015
 

E-katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.komusg.si

Katalog v tiskani obliki lahko naročite preko naslova elektronske pošte: info@komusg.si ali pisno na naslov:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

Naziv: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/881 20 20
Telefaks 02/881 20 40
E-naslov: info@komusg.si
Transakcijski račun: 0317 5-1000161 873
Matična številka: 5072107000
Identifikacijska številka za DDV: SI53440978
 

Kratek opis delovnega področja organa

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Ustanovitelji družbe

Ustanoviteljica družbe sta Mestna občina Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občina Mislinja v deležu 12,03%.

Dejavnosti družbe

Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., s sedežem v Pamečah 177a, 2380 Slovenj Gradec skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Ur. I. RS, Ur. l. RS, št. 63/2003, 23/07, 60/07, 77/08, 47/010 in 30/2012) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

 • zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • vzdrževanje lokalnih cest,
 • upravljanje stanovanj,
 • geodetske storitve,
 • disstribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
 • trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
 • oskrba s paro in vročo vodo, 
 • vodenje investicij. 

Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:

 • izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • izdaja projektne pogoje in soglasja,
 • soglasja k projektnim rešitvam,
 • soglasje za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture ter smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Podjetje:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Vodstvena struktura Komunale Slovenj Gradec, d.o.o., je naslednja:
Direktor:  Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Vodja enote komunalne storitve: Damjan Merzdovnik, dipl. inž. gr.
Vodja enote energetika: Bogomir Kačič, kom. inž.
Vodja enote gradnje, vzdrževanje, servis: Ivan Gros, kom. inž.
Vodja stanovanjske enote: mag. Tjaša Borovnik
Vodja računovodstva: Janja Vrhovnik, univ. dipl. ekon
Vodja kadrovske splošne službe: Milena Jošt, prav.
Vodja strokovno tehničnih služb: Branka Slemenik, inž. geod., dipl. ekon.
Vodja katastra: Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.
Vodja informatike: Dejan Kašnik, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
 

Organizacijska shema podjetja >

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Ime in priimek ter naziv: Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Funkcija: Direktor
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 881-20-30
E-naslov: joze.dvorjak@komusg.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi: Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si )
Predpisi lokalnih skupnosti: Zakonodaja v Mestni občini Slovenj Gradec (http://www.slovenj-gradec.si/mestnaobcina/zakonodaja.aspx), Zakonodaja v Občini Mislinja (http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=53a5d36e-f41e-41a2-b72e-c6c358e0cf25)
Predpisi EU: Evropski register predpisov (http://europa.eu/index_sl.htm)

2.e Seznam predlogov predpisov

http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/vObravnavi/predlogiZakonov

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., izdaja:

• projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, odvoz odpadkov),
• soglasja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
• soglasje za priključitev,
• soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta,
• smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
• mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
• soglasja h priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno, kanalizacijsko, toplovodno in plinovodno omrežje.

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam odjemnih mest, kataster:

 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih in čistilnih naprav ter objektov,
 • javnih plinovodnih in toplovodnih naprav in objektov
 • greznic,
 • zbiralnic ločenih frakcij odpadkov (ekološki otoki),
 • pokopališč in cest.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

 • Javna naročila
 • Kakovost pitne vode
 • Urnik razporeda odvoza odpadkov
 • Obvestila o načrtovanih prekinitvah oskrbe s pitno vodo
 • Ceniki

2.k Podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.

2.l Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni  na povezavi.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec, d.o.o: www.komusg.si
E-naslov: info@komusg.si
Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Komunale Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

A. Sponzorske in donatorske pogodbe

Vrsta posla

Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Vrednost posameznih izplačil Trajanje posla
Donacija za športno prireditev 4.4.2014 Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 200,00 EUR 200,00 EUR apr.14
Sponzorstvo za prireditev festivala 8.4.2014 RRA Koroška d.o.o. 100,00 EUR 100,00 EUR apr.14
Donacija za motoristično prireditev 10.4.2014 Moto klub Modras 100,00 EUR 100,00 EUR apr.14
Donacija za gostovanje na mednarodnem festivalu pesnikov 16.4.2014 Kulturno društvo odsevanja 200,00 EUR 200,00 EUR apr.14
Donacija za sodelovanje na tekmovanjih 15.5.2014 Šahovski klub Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR maj.14
Donacija za sofinanciranje dejavnosti društva 21.5.2014 Drušvo regionalna varna hiša 100,00 EUR 100,00 EUR maj.14
Donacija za izvedbo prireditve 26.5.2014 Kulturno društvo Završe 200,00 EUR 200,00 EUR maj.14
Donacija za sofinanciranje prireditve kluba 4.4.2014 Fičo klub Velenje 100,00 EUR 100,00 EUR apr.14
Donacija za prireditev  ZB spominska slovesnost 10.6.2014 Združenje borcev za NOB Slovenija 150,00 EUR 150,00 EUR jun.14
Donacija za prireditev kluba –tradicionalnega turnirja 16.6.2014 Nogometni klub GM Dovže 100,00 EUR 100,00 EUR jun.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 19.6.2014 Gasilsko društvo Pameče - Troblje 500,00 EUR 500,00 EUR jun.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 24.6.2014 Društvo košarkarski klub Dravograd 200,00 EUR 200,00 EUR jun.14
Donacija za pomoč ob naravni nesreči 5.2.2014 Lorber Rudolf, Gozdarska cesta 20, Mislinja 200,00 EUR 266,67 EUR apr.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 26.7.2014 Lovska družina Mislinja 150,00 EUR 150,00 EUR jul.14
Donacija za izvedbo prireditve 26.8.2014 Društvo paraplegikov Koroške 200,00 EUR 200,00 EUR avg.14
Donacija za izvedbo prireditve 26.8.2014 Župnijski urad Šentilj pod Turjakom 150,00 EUR 150,00 EUR avg.14
Donacija za izvedbo prireditve 1.9.2014 Prostovoljno gasilsko društvo Dovže 500,00 EUR 500,00 EUR sep.14
Donacija za izvajanje dejavnosti za namen izdaje jubilejnega zbornika 12.9.2014 Društvo upokojencev Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR sep.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 14.9.2014 Slovensko društvo za daljinsko energetiko Ljubljana 420,00 EUR 420,00 EUR sep.14
Donacija za izvajanje dejavnosti za nabavo avtocisterne za gasilske intervencije 24.9.2014 PGD Golavabuka Šmartno 500,00 EUR 500,00 EUR sep.14
Donacija za pomoč ob naravni nesreči po sklepu NS 30.9.2014 Lenart Franc, Šmartno 141, Šmartno pri Slovenj Gradcu 79,90 EUR 106,70 EUR sep.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 6.10.2014 Šahovski klub Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR okt.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 6.10.2014 Društvo tabornikov Rod Mrzli Studenec Mislinja 300,00 EUR 300,00 EUR okt.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 3.11.2014 Kulturno društvo Pameče-Troblje 100,00 EUR 100,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 11.11.2014 Smučarsko skakalni klub Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 12.11.2014 Športno rekreativno društvo Dovže 500,00 EUR 500,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti za namen izvedbe strokovne  ekskurzije 14.11.2014 Društvo lastnikov gozdov 500,00 EUR 500,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 21.11.2014 Območno združenje rdečega križa, KO Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 19.11.2014 Društvo upokojencev Slovenj Gradec 300,00 EUR 300,00 EUR nov.14
Donacija za izvajanje dejavnosti za namen dograditve garažnih prostorov 11.12.2014 Prostovoljno gasilsko društvo Slovenj Gradec 500,00 EUR 500,00 EUR dec.14
Donacija za izvedbo prireditve 23.12.2014 Kulturno društvo Mislinja 300,00 EUR 300,00 EUR dec.14
Donacija za izvajanje dejavnosti 14.1.2015 KD Ženski pevski zbor  Splošne bolnišnice Slovenj Gradec 100,00 EUR 100,00 EUR jan.15
Donacija za izvajanje dejavnosti 19.1.2015 Smučarsko skakalni klub Mislinja 100,00 EUR 100,00 EUR jan.15
Donacija za izvajanje dejavnosti za namen sanacije strehe na športni hiši v Doliču 20.1.2015 Športno rekreativno društvo Dolič pri Mislinji 300,00 EUR 300,00 EUR jan.15
Donacija za izvedbo prireditve 22.1.2015 Koroško gozdarsko društvo Slovenj Gradec 300,00 EUR 300,00 EUR jan.15
Donacija za izvajanje dejavnosti 9.2.2015 Športno rekreativno društvo Dovže 500,00 EUR 500,00 EUR feb.15
Donacija za izvajanje dejavnosti 23.2.2015 Prostovoljno gasilsko društvo Dovže 500,00 EUR 500,00 EUR feb.15
Donacija za izvedbo prireditve 26.2.2015 Kinološko društvo Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR feb. 15
Donacija za izvajanje dejavnosti 5.3.2015 Društvo Regionalna varna hiša Celje 200,00 EUR 200,00 EUR mar. 15
Donacija za izvajanje dejavnosti za namen vzdrževanja društvenih prostorov 9.4.2015 Društvo upokojencev Slovenj Gradec 800,00 EUR 800,00 EUR apr. 15
Donacija za izvedbo projekta 2.4.2015 Pastoralna zveza župnij Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR apr. 15
Donacija za izvedbo prireditve Proštok 17.3.2015 Kulturno društvo Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR maj 15
Donacija za izvedbo koncerta in izdajo zgoščenke 23.3.2015 Kulturno društvo Slovenj Gradec 100,00 EUR 100,00 EUR maj 15
Donacija za izboljšanje učnih pogojev 15.4.2015 Osnovna šola Mislinja 150,00 EUR 150,00 EUR maj 15
Donacija za izdajo zbornika in organizacijo proslave 13.4.2015 Društvo RFR Slovenj Gradec 100,00 EUR 100,00 EUR maj 15
Donacija za izvedbo srečanja invalidov 22.4.2015 Društvo invalidov Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR maj 15
Donacija za izvedbo šole v naravi 14.5.2015 Osnovna šola Podgorje 250,00 EUR 250,00 EUR maj 15
Donacija za izvedbo košarkaškega tabora 20.5.2015 Košarkaški klub Dravograd 200,00 EUR 200,00 EUR maj 15
Donacija za prispevek izvedbe srečelova 21.5.2015 PGD Legen 200,00 EUR 200,00 EUR jun. 15
Donacija za izvedbo programa ob 35 letnici 13.5.2015 MPZ Šmartno 200,00 EUR 200,00 EUR jun. 15
Donacija za izvedbo proslave 30.5.2015 Združenje borcev NOB SG 250,00 EUR 250,00 EUR jun. 15
Donacija za nabavo opreme in izvedbo aktivnosti 1.6.2015 PGD Pameče - Troblje 300,00 EUR 300,00 EUR jun. 15
Donacija za izvedbo turnirja 16.6.2015 Nogometni klub Dovže 150,00 EUR 150,00 EUR jun. 15
Donacija za izvedbo slovesnosti 10.6.2015 Krajevna organizacija za vrednote NOB Podgorje 150,00 EUR 150,00 EUR jun. 15
Donacija za izvajanje programa 30.6.2015 Šahovski klub Slovenj Gradec 250,00 EUR 250,00 EUR jun. 15
Donacija za izvedbo Festivala drugačnosti 3.8.2015 Društvo paraplegikov Koroške 200,00 EUR 200,00 EUR avg. 15
Donacija ob pripravi prireditve 23.8.2015 Župnijski urad Šentilj pod Turjakom 100,00 EUR 100,00 EUR avg. 15
Donacija pri izvedbi valete 1.10.2015 Osnovna šola Mislinja 150,00 EUR 150,00 EUR okt. 15
Donacija ob 40. obletnici delovanja

23.10.2015

ŠD Šmartno

200,00 EUR

200,00 EUR okt. 15
Donacija ob 60. letnici delovanja

13.10.2015

GZMD 250,00 EUR 250,00 EUR okt. 15
Donatorstvo ob izvedbi strokovne ekskurzije 15.10.2015 Društvo lastnikov gozdov MD 700,00 EUR 700,00 EUR okt. 15
Donacija za izvedbo letnega programa 5.11.2015 Judo klub Acron 200,00 EUR 200,00 EUR nov. 15
Donacija za izvajanje dejavnosti 15.10.2015 Turistično društvo SG 500,00 EUR 500,00 EUR nov. 15
Donacija za izvajanje dejavnosti 12.11.2015 Društvo rdeči noski 100,00 EUR 100,00 EUR nov. 15
Donacija za izvajanje letnega programa 25.11.2015 Društvo diabetikov SG 200,00 EUR 200,00 EUR dec. 15
Donacija za nakup opreme in adaptacijo doma 5.12.2015 PGD Šmartno 500,00 EUR 500,00 EUR dec. 15
Donacija za izvajanje dejavnosti 16.11.2015 SKK Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR dec. 15
Donacija za izvedbo koncerta 10.12.2015 KD Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR dec. 15
Donacija za izvedbo sejma in nabavo opreme 18.12.2015 Šolski center Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR dec. 15
Donacija za šolski sklad 11.12.2015 Prva osnovna šola Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR dec. 15
Donacija za izvedbo tabora 2.3.2016 Košarkaški klub Dravograd 200,00 EUR 200,00 EUR mar. 16
Donacija za nakup opreme 1.4.2016 PGD Dovže 300,00 EUR 300,00 EUR apr. 16
Donacija za udeležbo na državnem prvenstvu 3.2.2016 Šahovski klub Slovenj Gradec 100,00 EUR 100,00 EUR feb. 16
Donacija za nabavo vozila 10.2.2016 PGD Slovenj Gradec 500,00 EUR 500,00 EUR feb. 16
Donacija za izvedbo letnega programa 25.2.2016 Pevski zbor Bolnišnica SG 100,00 EUR 100,00 EUR feb. 16
Donacija za izvedbo letnega programa 8.4.2016 Društvo invalidov SG 200,00 EUR 200,00 EUR apr. 16
Donacija za šolski sklad 5.5.2016 I. OŠ Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR maj 16
Donacija za obiske klovnov zdravnikov 12.5.2016 Društvo Rdeči noski 100,00 EUR 100,00 EUR maj 16
Donacija ob organizaciji dogodka 17.5.2016 DCM 100,00 EUR 100,00 EUR maj 16
Donacija ob 70 letnici delovanja 24.5.2016 Lovska družina Dolič 200,00 EUR 200,00 EUR maj 16
Donacija za sofinanciranje šole v naravi 9.5.2016 Osnovna šola Podgorje 200,00 EUR 200,00 EUR maj 16
Donacija ob 90 letnici delovanja 3.5.2016 PGD Stari trg 300,00 EUR 300,00 EUR jun. 16
Donacija ob dnevu vaške skupnosti 14.6.2016 Vaška skupnost Pameče - Troblje 250,00 EUR 250,00 EUR jun. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 14.6.2016 Združenje NOB 150,00 EUR 150,00 EUR jun. 16
Donacija za nakup opreme 27.5.2016 PGD Pameče - Troblje 150,00 EUR 150,00 EUR jun. 16
Donacija za nakup opreme in adaptacijo doma 6.6.2016 PGD Legen 300,00 EUR 300,00 EUR jun. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 8.7.2016 KD Odsevanja 150,00 EUR 150,00 EUR jul. 16
Donacija ob organizaciji turnirja 8.7.2016 NK Dovže 150,00 EUR 150,00 EUR jul. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 8.7.2016 Pastoralna zveza župnij 150,00 EUR 150,00 EUR jul. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 27.7.2016 Društvo paraplegikov Koroške 200,00 EUR 200,00 EUR jul. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 29.8.2016 Ženski odbojkarski klub Mislinja 600,00 EUR 600,00 EUR avg. 16
Donacija za pokritje stroškov 29.8.2016 Hospic 200,00 EUR 200,00 EUR avg. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 8.8.2016 Društvo upokojencev Slovenj Gradec 400,00 EUR 400,00 EUR avg. 16
Donacija za delovanje društva 15.9.2016 Turistično društvo Slovenj Gradec 500,00 EUR 500,00 EUR okt. 16
Donacija za delovanje kluba 27.10.2016 Judo klub Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR nov. 16
Donacija za organizacijo dogodka 17.11.2016 Vaška skupnost Šmartno 200,00 EUR 200,00 EUR nov. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 18.11.2016 Osnovna šola Mislinja 150,00 EUR 150,00 EUR nov. 16
Donacija ob organizaciji koncerta 21.11.2016 Vaška skupnost Pameče - Troblje 150,00 EUR 150,00 EUR nov. 16
Donacija za opravljanje dejavnosti 21.11.2016 Društvo diabetikov Slovenj Gradec 200,00 EUR 200,00 EUR nov. 16
Donacija za opremo porodnišnice 8.12.2016 Splošna bolnišnica SG 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR dec.16
Donacija za opravljanje dejavnosti 9.12.2016 SSK Mislinja 400,00 EUR 400,00 EUR dec.16
Donacija za opravljanje dejavnosti 12.12.2016 Kulturno društvo Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR dec.16
Donacija za opravljanje dejavnosti 21.12.2016 PGD Pameče - Troblje 100,00 EUR 100,00 EUR dec.16
Donacija za opravljanje dejavnosti 19.12.2016 1. OŠ Slovenj Gradec 150,00 EUR 150,00 EUR dec.16
Donacija za Srečanje ljudskih godcev 9.2.2017 Občina Mislinja 200,00 EUR

200,00 EUR

feb. 17
Donacija za opravljanje dejavnosti 14.2.2017 Rdeči noski 100,00 EUR 100,00 EUR feb. 17
Donacija za opravljanje dejavnosti 28.2.2017 OŠ Podgorje

200,00 EUR

200,00 EUR feb. 17
Donacija za nabavo defibrilatorja 7.4.2017 Društvo srčnih bolnikov 1.348,50 EUR 1.348,50 EUR apr. 17
Donacija za izvedbo tabora 19.4.2017 KK Dravograd 200,00 EUR 200,00 EUR apr. 17
Donacija za opravljanje dejavnosti 18.4.2017 Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja 200,00 EUR 200,00 EUR apr. 17
Donacija ob 90. letnici 19.4.2017 PGD Turiška vas 800,00 EUR 800,00 EUR apr. 17

B. Avtorske pogodbe – podjetje nima sklenjenih avtorskih pogodb

Vrsta posla
Datum sklenitve
Pogodbeni partner
Pogodbena vrednost
Vrednost posameznih izplačil
Trajanje posla
 
 
 
 
 
 

C. Preostale svetovalne ali druge svetovalne storitve

Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Vrednost posameznih izplačil Trajanje posla
pravno mnenje za področje javnih naročil 2.1.2014 JHP projektne rešitve d.o.o. 700 EUR 700 EUR jan.14
pravno mnenje za področje nove investicije 3.1.2014 JHP projektne rešitve d.o.o. 500 EUR 500 EUR jan.14
pravno mnenje za kadrovsko področje 28.1.2014 AKTUAR d.o.o. 40 EUR 40 EUR jan.14
pravne storitve v zvezi s pripravo pogodbe o kreditu 12.12.2014 Rangus Borut, odvetnik 350 EUR 350 EUR dec.14
strokovno mnenje za računovodsko področje 19.12.2014 Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Ljubljana 144,00 EUR 144,00 EUR dec.14
storitev pravnega svetovanja o izvedbi javnega naročanja 4.12.2014 Odvetniška pisarna Kunovar 130,00 EUR 130,00 EUR dec. 14
storitev svetovanja o pripravi kalkulacije cen 10.12.2015 BM Veritas 477,70 EUR 477,70 EUR dec. 15
storitev svetovanja na področju IT 31.8.2016 VLS Computers 2.870,00 EUR 2.870,00 EUR avg. 16

 


PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB (10. a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Uprava
Osebno ime
Dogovorjena višina mesečnih prejemkov(bruto), podatki o pogodbi/aneksu
Dogovorjena višina odpravnine
 Bonitete
Skupna višina neto izplačanih prejemkov v preteklem letu - EUR (januar - december 2016)
Direktor
Jožef Dvorjak
4.761,54 EUR bruto dogovorjeno v pog. št. 52/2015 z dne 26. 2. 2015
6 plač (v primeru izsiljene ali nezakonite razrešitve)
/
  37.609,15
Nadzorni svet
Osebno ime
Dogovorjena višina sejnine (bruto) na podlagi sklepa občinskega sveta MO Slovenj Gradec in Občine Mislinja št. 032-42/2012 z dne 18.12.2012 in št. 013-01/2006 z dne 20. 12. 2012
Dogovorjena višina odpravnine 
 Bonitete
Skupna višina neto izplačanih prejemkov v pret. letu - EUR (2016)
Predsednik
Jože Lenart
260 EUR bruto
 
 
945,50
Član
Peter Slemenik
200 EUR bruto
 
 
727,30
Član
Jože Krevh
200 EUR bruto
 
 
727,30
Član
Bernard Rutnik
200 EUR bruto
 
 
727,30
Član
Andrej Borovnik
200 EUR bruto
 
 
727,30
Član
Darijan Plaz
200 EUR bruto
 
 
                                                                            727,30
Član
Ivan Gros
200 EUR bruto
 
 
727,30