X
Išči

Pogosta vprašanja

Ali mora najemnik stanovanja skrbeti za vzdrževanje dimnikov in z njimi povezanih kurilnih naprav ter inštalacij?

Določila pravilnika si lahko ogledate TUKAJ.

Katera vzdrževalna dela lahko upravnik opravi brez sklepa etažnih lastnikov?

Na podlagi 4. člena PRAVILNIKA o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS št. 20/2004) lahko upravnik brez sklepa etažnih lastnikov izvede sledeča dela. Določila pravilnika si lahko ogledate TUKAJ.

 

Kakšen je pravilen postopek zračenja stanovanj?
Ali sme uporabnik stanovanja samovoljno vgraditi kurilno napravo?

STANDARDI VZDRŽEVANJA STANOVANJ – SAMOVOLJNA VGRADNJA KURILNIH NAPRAV

Uporabnik ne sme samovoljno brez soglasja lastnika stanovanja in upravnika objekta, kljub temu, da ima stanovanje že zagotovljeno primarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode v sklopu skupne kotlovnice oziroma etažnega centralnega ogrevanja, vgraditi druge vire ogrevanja (npr. peč na trdo gorivo,…). V tem primeru to dejanje predstavlja nevarnost za življenje in uničenje tuje lastnine, saj po večini primerov se obstoječi dimniki ne uporabljajo in so le-ti namenjeni za uporabo v izrednih razmerah (niso pregledani s strani pristojne in odgovorne službe), stanovanje kakor tudi stanovanjski objekti nimajo primernega prostora za skladiščenje drv, prav tako pripadajoči kletni prostori niso primerni za skladiščenje drv. Nevarnost lahko predstavlja tudi nestrokovno izveden razvod/odvod dimnih plinov v stanovanju in dovod zraka v prostor. V primeru, da uporabnik vgradi peč na trdo gorivo in stanovanje nima javljalnika ogljikovega monoksida (CO) predstavlja to dejanje vsesplošno nevarnost za življenje in lastnino. Omenjeno dejanje predstavlja skladno z veljavno zakonodajo in najemno pogodbo krivdni odpovedni razlog in izpostavljenost uporabnika, njegove družine in drugih subjektov življenjski nevarnosti. Uporabnik za upoštevanje zakonodaje krivdno in odškodninsko odgovarja.

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

Delovni čas Hranilnice LON od ponedeljka do petka

  • med 8.30 in 12.00 uro 
  • med 13.00 in 16.30

 

Kaj storiti, če lastniki ali najemniki ne sporočijo število uporabnikov posamezne enote oziroma, če napačno sporočijo število prijavljenih oseb?

Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodelovanju neprofitnih stanovanj v najem (uradni list R, št. 14/04 s spremembami), pri čemer se upošteva površina stanovanja brez lastne udeležbe in varščine.

Uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.

Obrazec za prijavo ali spremembo števila oseb za posamezno stanovanje

Kako sporočiti spremembo št. oseb v stanovanju in do katerega dne v mesecu moram sporočiti spremembo št. upravnikov?

Spremembo števila oseb v stanovanju lahko sporočite preko obrazca za spremembo števila oseb. Izpolnjen obrazec podpišite in pošljite na naslov Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177/a, 2380 Slovenj Gradec ali na info@komusg.si.

Lastniki ali najemniki morate vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju.

Obrazec za prijavo ali spremembo števila oseb za posamezno stanovanje

Kaj zajema zavarovanje objekta po polici, ki jo sklene upravnik v imenu etažnih lastnikov in kdo je upravičenec v primeru škode?

Splošna zavarovalna tveganja:

  • požarno zavarovanje - požar, direktni udar strela, eksplozija, posledice neurja (vihar, toča),
  • izliv vode iz vodovodnega in toplovodnega omrežja,
  • zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti.

Dodatna zavarovalna tveganja na željo lastnikov:

  • steklo,
  • potres,
  • poplavo in vdor meteorne vode,
  • popravila na objektu ob vlomu…

Upravičenec v primeru škode je lastnik, ki plačuje zavarovalno premijo.

Kdo določa višino prispevka v rezervni sklad?

Najnižja vrednost prispevka je določena s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Ur. l. RS št. 11/04). Etažni lastniki se lahko, z veljavno sprejetim sklepom, odločijo tudi za višji mesečni prispevek.

Kolikšno soglasje je potrebno za posamezne odločitve?

Odločanje z večinskim soglasjem (več kot 50 % soglasje)
Etažni lastniki z večinskim soglasjem (več kot 50 odstotkov po solastniških deležih) odločajo o poslih rednega upravljanja. Mednje sodi npr. obratovanje in vzdrževanje stavbe, določitev in razrešitev upravnika, sprejemanje načrta vzdrževanja, morebitno povečanje prispevka lastnikov v rezervni sklad, sprejemanje hišnega reda in podobni posli, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi.

Odločanje z več kot tričetrtinsko soglasje (več kot 75 % soglasje)
Lastniki se z več kot tremi četrtinami solastniških deležev (75 %) odločajo o:
Sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih, opravljanju dovoljenosti v delu stanovanja, zavarovanju stave in vseh izboljšavah, ki ne štejejo za vzdrževanje, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, pomenijo pa vgraditev novih naprav, opreme, instalacij ali njihovo nadomestitev pred potekom pričakovane dobe trajanja, kamor sodijo na primer zgodnja obnova (prenova) kurilnice, toplotnih postaj ali podpostaj, kar ima za posledico prehod na drug energent (iz trdega goriva ali kurilnega olja na plin ipd.), namestitev klima naprav na skupne dele (fasado, streho stavbe), agregatov za proizvodnjo električne energije, sončnih zbiralnikov ali sončnih celic ter vgradnja izolacije ali materialov, ki se vgrajujejo z namenom učinkovite rabe energije, ipd.
Kadar gre za posege, ki spreminjajo zunanji izgled stavbe, morajo lastniki upoštevati občinske prostorske akte in predpise iz 155. člena Stanovanjskega zakona.

Odločanje s soglasjem vseh lastnikov (100 % soglasje)
Stoodstotno soglasje vseh etažnih lastnikov pa je potrebno, če odločajo o spremembah solastniških deležev, spremembah razmerja med skupnimi in posameznimi deli stavbe, omejitvi rabe posameznih delov, omejitvi uporabe skupnih delov stavbe, spremembi namembnosti posameznega stanovanja, o vseh izboljšavah in gradbenih delih, za katera je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, o določitvi upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno, ter pri najemu in odplačevanju posojila v breme rezervnega sklada.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve