X
Išči

Zakonodaja

Energetika:

 Energetski zakon (EZ-1)

 Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

 Zakon o učinkoviti rabi energij (ZURE)

 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)

 Lokalni energetski koncept

 

Oskrba z zemeljskim plinom:

 Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom

 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec

 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov

 Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem zemeljskega plina

 Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

 Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina

 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina

 Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

 Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina

Načrt nujnih ukrepov JPK SG

 Zakon o oskrbi s plini (ZOP)

 

Oskrba s toplotno energijo:

 Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS)

 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote

Daljinsko ogrevanje:

 Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Mestne občine Slovenj Gradec

 

Tehnične zahteve za graditev vročevodnega in toplovodnega omrežja, priključkov in toplotnih postaj na daljinskem ogrevanju mestne občine Slovenj Gradec

OB 8.2.2-13 Vloga za spremembo priključne ali obračunske moči

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve