X
Išči

O Komunali Slovenj Gradec

V Javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec že več kot 65 let izvajamo komunalno dejavnost in skrbimo za naše lokalno okolje.

 

 

Delujemo na področju dveh občin: Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja.

Glavne dejavnosti podjetja so:

 • oskrba s pitno vodo,
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 • čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
 • letno in zimsko vzdrževanje občinskih in gozdnih cest,
 • vzdrževanje prometne signalizacije,
 • pogrebna in pokopališka dejavnost,
 • proizvodnja in distribucija toplotne energije,
 • oskrba z zemeljskim plinom,
 • gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) in 
 • strokovno tehnične službe (investicije, kataster, informatika, ravnanje z okoljem)

Poleg tega izvajamo še nekatere tržne dejavnosti s področja:

Javno podjetje komunala Slovenj Gradec je v 100 % lasti občin Slovenj Gradec, v deležu 87,97 % in Mislinja, v deležu 12, 03 %. Organizacijsko je podjetje sestavljeno iz šestih obračunskih enot in uprave. V podjetju je zaposlenih 107 delavcev, nekatera dela sezonskega značaja (zimska služba, vzdrževanje cest, izvajanje investicij) pa opravljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev.