X
Išči

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o
Odgovorna oseba: Direktor Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2007
Datum zadnje spremembe: 23. 2. 2024
 

E-katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.komusg.si

Katalog v tiskani obliki lahko naročite preko naslova elektronske pošte: info@komusg.si ali pisno na naslov:

Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerim razpolaga

Naziv: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/881 20 20
E-naslov: info@komusg.si
Transakcijski račun: SI 56 0317 5100 0161 873
Matična številka: 5072107000
Identifikacijska številka za DDV: SI 53440978
 

Kratek opis delovnega področja organa

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Ustanovitelji družbe

Ustanoviteljici podjetja sta Mestna občina Slovenj Gradec v deležu 87,97% in Občina Mislinja v deležu 12,03%.

Dejavnosti družbe

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., s sedežem v Pamečah 177a, 2380 Slovenj Gradec skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Ur. l. RS, št. 45/2012-UPB1, 62/14, 32/15, 79/17, 80/19) izvaja dejavnosti gospodarskih javnih služb in druge dejavnosti, predvsem pa:

 • zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
 • urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • vzdrževanje lokalnih cest,
 • upravljanje stanovanj,
 • geodetske storitve,
 • distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži,
 • trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži,
 • oskrba s paro in vročo vodo, 
 • vodenje investicij,
 • javna razsvetljava.
 • (*Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. list RS, št. 173/2020) je izvajalec obvezne gospodarske javne službe: zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja v občinah Koroške regije javno podjetje KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.)
 Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v najemu, predvsem pa:
 • izvaja geodetske storitve v okviru katastra gospodarske javne infrastrukture,
 • izdaja projektne pogoje in soglasja,
 • soglasja k projektnim rešitvam,
 • soglasje za priključitev na vode gospodarske javne infrastrukture ter smernice in mnenja za načrtovanje in predvidene prostorske ureditve.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Podjetje:

KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Vodstvena struktura KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o. je naslednja:
Direktor:  Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Vodja enote komunalne storitve: Damjan Merzdovnik, dipl. inž. gr.
Vodja enote energetika: Darijan Plaz, dipl. inž. str.
Vodja enote GVS (gradnje, vzdrževanje in servis): Maja Šuler, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Vodja stanovanjske enote: mag. Tjaša Borovnik
Vodja računovodstva: Janja Vrhovnik, univ. dipl. ekon
Vodja odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Gregor Mlakar,  dipl. ekotehnolog
Vodja distribucije pitne vode: Anton Vocovnik, inž. elektrotehnike
Vodja strokovno tehničnih služb: Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.
Vodja katastra: Branka Slemenik, inž. geod., dipl. ekon.
Vodja informatike: Dejan Kašnik, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
 

Organizacijska shema podjetja >

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Ime in priimek ter naziv: Jožef Dvorjak, dipl. inž. str.
Funkcija: Direktor
Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 881-20-30
E-naslov: joze.dvorjak@komusg.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske unije z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Zakonodaja podjetja po dejavnostih:

Državni predpisi: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije 
Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU: Evropski register predpisov 

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi zakonov na spletni strani Državnega zbora RS

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., izdaja:

 • projektne pogoje h gradnji (vodovod, kanalizacija, plinovod, toplovod, odvoz odpadkov),
 • soglasja k projektnim rešitvam oz. k projektni dokumentaciji,
 • soglasje za priključitev,
 • soglasje za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta,
 • smernice k prostorskim aktom – lokacijski načrt, zazidalni načrt,
 • mnenja k predlogu lokacijskega načrta ali zazidalnega načrta,
 • soglasja h priključitvi obstoječega objekta na javno vodovodno, kanalizacijsko, toplovodno in plinovodno omrežje.

2.h Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam odjemnih mest, kataster:

 • javnih vodovodnih napeljav in objektov,
 • javnih kanalizacijskih in čistilnih naprav ter objektov,
 • javnih plinovodnih in toplovodnih naprav in objektov,
 • greznic in MKČN
 • odlagališče,
 • pokopališč in cest,
 • javnih površin.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

2.k Podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

Podatki o poslih v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, enajsti odstavek so dostopni na povezavi.

2.l Podatki o prejemkih vodstvenih oseb (10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek)

Podatki o prejemkih vodstvenih oseb v zvezi z 10.a členom ZDIJZ, dvanajsti odstavek so dostopni  na povezavi.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo lahko posredujete vlogo na naslov JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d. o. o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec, pišete na e-naslov info@komusg.si, kličete na telefonsko številko 02 88 120 20 ali osebno pridete v tajništvo podjetja v času uradnih ur. Želeno informacijo vam bomo posredovali v zakonitem roku.

Vsi dokumenti v tiskani obliki in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja KOMUNALE SLOVENJ GRADEC, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec.

4. STROŠKOVNIK

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja določa 16., 17. in 18. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76//05, 119/07, 95/1124/16 , 146/22).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).