X
Išči

Oskrba s toplotno energijo

Oskrbo s toploto imenujemo tudi daljinsko ogrevanje.  Prednost je predvsem v malem številu proizvodnih enot, ki so lažje in bolj strokovno obvladljive, zato povzročajo manjše vplive na okolje: boljša je izraba goriva, lažja je oskrba z gorivom, odjemalci prihranijo prostor za kotlarno in skladišče goriva. Manjši so tudi stroški investicije, saj je toplotna postaja cenejša od kotlovnice.

Toploto iz sistema daljinskega ogrevanja odjema 1402 stanovanj v 57 večstanovanjskih objektih, 60 enodružinskih hiš in 70 ostalih odjemalcev

PROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIKE V TOPLARNI ŠTIBUH

Od leta 2021, ko smo postavili novo kotlarno na lesno biomaso, kot osnovni energent za pripravo toplotne energije uporabljamo sekance.

Prednosti uporabe lesne biomase, kot obnovljivega vira energije so še:

 •  zmanjšanje porabe fosilnih goriv in s tem zmanjšanje uvozne odvisnosti,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in SO2, temeljnih okoljskih problemov,
 • koristna raba lesnih »odpadkov« lesnopredelovalne industrije, čiščenja gozdov,
 • lokalna dostopnost do biomase, dodaten vir dohodka za kmetijsko panogo,
 • cenovno stabilen način ogrevanja, neodvisen od mednarodnih tržnih anomalij in šokov,
 • trajnostni razvoj lokalnega okolja, ugled občine in kraja.

Toplotno in električno energijo proizvajamo z:

 • kotel na lesno biomaso Kohlbach – nazivna moč 4 MW, l. 2021;
 • SPTE MWM – nazivne moči 1,030 MWt in 0,99 MWe, l. 2015;
 •  kotel na zemeljski plin ali kurilno olje Bosch – 6 MW, l. 2018;
 • kotel na zemeljski plin TPK Zagreb – 10,4 MW, l. 1988.

 

DISTRIBUCIJA TOPLOTE

To je prenos toplote od proizvodnega vira po distribucijskem omrežju do odjemalcev toplote.

Distribucijski sistem tvorijo: 

 • distribucijsko omrežje,
 • črpališča,
 • toplotne postaje s prenosniki toplote,
 • nadzorni sistemi,
 • regulacijski sistemi,
 • meritev predane oziroma prevzete toplote in druga oprema.

Sestavni del distribucije je tudi:

 • upravljanje in  nadzorovanje ter vzdrževanje sistema,
 • načrtovanje in gradnja sistema, 
 • priključitev novih odjemalcev,
 • odčitavanje toplotnih števcev in menjava, 
 • izvajanje katastra  in druge naloge,
 • energetsko pogodbeništvo.

Področje oskrbe s toploto na republiški ravni ureja Energetski zakon s podzakonskimi predpisi, Zakon o učinkoviti rabi energije ZURE, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije  ZSROVE, na lokalnem nivoju pa Sistemska obratovalna navodila distributerja toplote. 

Cene ogrevanja so objavljena v ceniku.

VODJA OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Miran Perše, inž. elektronike

T: 02 88 120 23
M: 041 210 081
E: miran.perse@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

PRIKLOP NA TOPLOVOD

Za priklop morate pridobiti soglasje distributerja toplote.

Vloga za priključitev na toplovod

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve