X
Išči

Obvestila o pitni vodi za uporabnike

1. Identifikacija upravljalca vodovoda

Naziv: Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.

Naslov: Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec

Telefon: 02 88 120 20

E-pošta: Info@komusg.si

Spletna stran: https://www.komusg.si

FB stran: httpswww.facebook.com/KomunalaSlovenjGradec?locale=sl_SI

2. Prispevna in oskrbovana območja, število uporabnikov pitne vode, vključno z informacijami o pripravi in dezinfekciji pitne vode

Prispevna območja so za Mestno občino Slovenj Gradec prikazana v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Ur. l. RS, št. 56/2015 s spremembami) in Občino Mislinja v Odloku o varstvu virov pitne vode na območju občine Mislinja (Ur. l. RS, št. 15/1998), dostopna na povezavi: https://www.komusg.si/oskrba-s-pitno-vodo/vodovarstvena-obmocja.

Vodooskrbni sistem Oskrbovana območja / naselja Število uporabnikov* Št. priključkov Dnevna – prodana voda (m3) Povprečna dnevna poraba na prebivalca na dan (l) Dezinfekcija Dezinfekcijsko sredstvo Druga priprava vode (Da/Ne)
VS Slovenj Gradec – Suhi Dol Slovenj Gradec in naselja Podgorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Pameče, Troblje, Legen, Zg. Legen, Gmajna, Stari trg – del (Grajska vas), Turiška vas, Tomaška vas, Mislinjska Dobrava, Vodriž, Šmiklavž, Podjetniška cona Pameče, Mrakov hrib in Legenska planota. 13.913 2.932 1.961 141 l Da Plinski klor Ultrafiltracija pitne vode pred dezinfekcijo
VS Sele Sele, Vrhe 512 114 45 87 l Da Natrijev hipolorit Ne
VS Razbor Spodnji Razbor, Zgornji Razbor 97 24 14 144 l Da Natrijev hipolorit Ne
VS Partizanka Turistično naselje Partizanka 0 9 2.2 / Da Natrijev hipolorit Ne
VS Mislinja Mislinja, Šentilj pod Turjakov, Šentlenart, Movže, Straže 2.258 512 230 102 l Da Natrijev hipolorit Ne
VS Dolič Srednji Dolič, Zgodnji Dolič, Kozja-del 520 119 45 87 l Da Natrijev hipolorit Ne
VS Dovže Dovže, Razborca 437 90 29 66 l Da Natrijev hipolorit Ne
VS Završe-Graška Gora Završe, Graška Gora, Plešivec-del 374 87 45 121 Da Natrijev hipolorit Ne
VS Pungart-Kope Turistično naselje Kope 4 35 18 / Da Natrijev hipolorit Ne

 

* Stalno prijavljenih, marec 2023

Podrobneje so vodooskrbni sistemi predstavljeni na povezavi: https://www.komusg.si/oskrba-s-pitno-vodo/vodooskrbni-sistemi-VS

SEM KAR PIJEM, PIJEM VODO IZ PIPE.

3. Informacije o trdoti pitne vode in mineralih raztopljenih v vodi (kalcij – Ca, magnezij – Mg in kalij – K)

Vodooskrbni sistem

Trdota (°N) – nemških trdotnih stopinj

Kalcij (Ca2+) mg/l

Magnezij (Mg2+) mg/l

Kalij (K+) mg/l

VS Slovenj Gradec – Suhi Dol

13,9

66

25

0,66

VS Sele

13

54

24

0,2

VS Razbor

11,9

66

12

0,65

VS Partizanka

 

 

 

 

VS Mislinja

2,8

15

1,1

0,69

VS Dolič

3,4

 

 

 

VS Dovže

7,0

 

 

 

VS Završe Graška Gora

14,4

 

 

 

VS Pungart - Kope

7,4

1,5

26

0,82

 

4. Rezultati analiz vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora

Minimalno število vzorcev v okviru notranjega nadzora

Vodooskrbni sistem

Število mikrobioloških analiz **

(E. coli, enterokoki, skupne koliformne bakterije, skupno število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C)

Število razširjenih mikrobioloških analiz

(Clostridium perfringens s sporami)

Število kemijskih analiz, razširjenih kemijskih analiz in stranskih produktov kloriranja

(temperatura, elektroprevodnost, pH, barva, motnost, TOC, amonij, nitriti, kloridi, nitrat, trihalometani, kloriti in klorati, bromati)

VS Slovenj Gradec – Suhi Dol

12

1

2

VS Sele

2

1

1

VS Razbor

2

1

1

VS Partizanka

2

1

1

VS Mislinja

5

1

1

VS Dolič

2

1

1

VS Dovže

2

1

1

VS Završe Graška Gora

2

1

1

VS Pungart - Kope

2

1

1

** Vzorčenje in analiziranje pitne vode poteka v enakomernih časovnih presledkih

POROČILA O MERITVAH

2024 PRVO ČETRTLETJE

 

5. Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede zdravja in uporabe pitne vode

Glede na oceno tveganja na vseh vodooskrbnih sistemih, ki jih upravljamo največje tveganje predstavlja mikrobiološko onesnaženje pitne vode. Varnost vodooskrbe zagotavljamo z izvajanjem notranjega nadzora na osnovi sistema HACCP (Analiza tveganj in nadzor kritičnih kontrolnih točk). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo možno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje vseh potrebnih ukrepov, ter zagotavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer bi lahko prišlo do tveganja za zdravje. Ustrezno delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in lastne notranje kontrole. V okviru notranjega nadzora vzorčenje in analize pitne vode opravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NLZOH), v primeru lastne notranje kontrole pa odvzem in transport vzorcev izvajamo sami, pripravo embalaže in laboratorijske analize pa NLZOH. Poleg tega preverjanja se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod, katerega izvajalec je Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH).

Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na večini sistemov redne dezinfekcije pitne vode s kloriranjem, razen na sistemu Slovenj Gradec – Suhi Dol, kjer od 1. julija 2023 izvajamo pripravo pitne vode s postopkom ultrafiltracije in minimalnim kloriranjem. Sicer pa je kloriranje pitne vode najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – aktivnega  klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna.

V primeru, da bi prišlo do mikrobiološkega onesnaženja pitne vode je prekuhavanje pitne vode ustrezen ukrep. Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo.

Navodila za prekuhavanje pitne vode so dostopna na povezavi: https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode.

Povzetek postopka prekuhavanja vode:

 • Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 • Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko.
 • Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 • Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
 • Vodo hranimo v hladilniku.
 • Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

                             * (vir: NIJZ)

Obveščanje uporabnikov pitne vode v primeru izdanega ukrepa o prekuhavanju pitne vode:

V primeru omejitve uporabe pitne vode, zaradi morebitnih onesnaženj ali pri povečanemu tveganju za zdravje ljudi, bomo uporabnike do preklica ukrepa, obveščali na tri načine:

Vodooskrbni sistem

1. način

2. način

3. način

VS Slovenj Gradec – Suhi Dol

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Sele

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Razbor

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Partizanka

Osebno z dopisom

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Mislinja

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Dolič

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Dovže

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Završe Graška Gora

Koroški radio

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

VS Pungart - Kope

Osebno z dopisom

Spletna stran Komunale Slovenj Gradec

FB Komunala Slovenj Gradec

6. Relevantne informacije o oveni tveganja sistema oskrbe

Za vsak vodooskrbni sistem je izdelana ocena tveganja, na podlagi katere so določene kritične kontrolne točke in kontrolne točke, spremljanje oz. nadzor nad kritičnimi kontrolnimi točkami ter vzpostavitev preventivnih in popravnih ukrepov. Tveganja delimo na biološka in mikrobiološka tveganja (živali in mikroorganizmi), fizikalno kemijska tveganja (kemične spojine naravnega ali tujega izvora), procesna tveganja (tveganja, ki nastajajo zaradi nepravilnosti v procesu in zaradi okvare opreme in naprav) in zunanja tveganja (tveganja, ki nastanejo zaradi zunanjih vzrokov, na katere upravljavec nima neposrednega vpliva – naravne in druge nesreče).

Na vseh sistemih, ki jih imamo v upravljanju največje tveganje predstavlja mikrobiološko tveganje, zato je na vseh sistemih na podlagi ocene tveganja urejena priprava pitne vode -dezinfekcije pitne vode s kloriranjem, razen na sistemu Slovenj Gradec – Suhi Dol, kjer od 1. julija 2023 izvajamo pripravo pitne vode s postopkom ultrafiltracije in minimalnim kloriranjem. Sicer pa je kloriranje pitne vode najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – aktivnega  klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna.

 

7.Nasveti, kako zmanjšati porabo vode, kadar je ustrezno, kako odgovorno rabiti vodo glede na lokalne razmere in preprečiti tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode

Pitna voda je dragocen vir, zato je prav, da z njo ravnamo smotrno. Porabo pitne vode lahko zmanjšamo z uporabo avtomatiziranih naprav in sodobno sanitarno opremo ter varčnim in premišljenim ravnanjem s pitno vodo.

Nekaj nasvetov za nižjo porabo pitne vode:

 • preverite morebitna puščanja vode (pipe, WC kotliček, cevi…),
 • dvojna tipka pri kotličku, senzorji pri spiranju WC školjk,
 • WC školjka ni koš za smeti ("Bodi junak, ne zamenjaj WC školjke za smetnjak"),
 • skrajšajte čas uporabe „tekoče vode“ (tuširanje, pranje zelenjave in sadja, umivanje zob, britje, pranje posode ali avtomobila…),
 • pralni stroj, pomivalni stroj uporabljajte le, kadar je popolnoma napolnjen,
 • zalivajte travo, vrt, rastline zjutraj ali zvečer in uporabite zastirko okoli rastlin,
 • ne uporabljajte vode za čiščenje dvorišča, stopnic, poti okoli hiše,
 • uporabite vodo od pranja zelenjave in sadja za zalivanje rož, vrta.

8. Podatki o ceni pitne vode

Veljaven cenik pitne vode je objavljen na povezavi: https://www.komusg.si/ceniki.

Koristne povezave:

 

9. Letna poročila o pitni vodi

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve