X
Išči

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) in nepretočne greznice

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer priključitev na javno javno kanalizacijsko omrežje (še) ni mogoče.

Publikacija male komunalne čistilne naprave

KAJ JE MALA KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA?

Mala komunalna čistilna naprava (MKČN) je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 PE (populacijskih ekvivalentov = število oseb). 

V mali čistilni napravi se odpadna voda očisti do te mere, da jo je možno odvajati v okolje (ponikanje v tla ali odvajanje v vodotoke). 

V mali komunalni čistilni napravi se komunalna odpadna voda obdeluje z biološko razgradnjo na naslednji način:

 • s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah (standard SIST EN 12255-5),
 • v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom (standard SIST EN 12255-6),
 • v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso (standard SIS EN 12255-7),
 • z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin (rastlinska čistilna naprava).

KATERI OBJEKTI POTREBUJEJO MKČN

Vsi objekti, ki se nahajajo na območju, kjer ni javne kanalizacije in kjer ni predvidena javna kanalizacija oz. ki niso v aglomeraciji. V izjemnih primerih, ko čiščenje v MKČN ni dovoljeno oz. zadostno, pa je potrebno vgraditi nepretočno greznico. In sicer v primerih, ko:

 • je prepovedano odvajanja odpadne vode (vodovarstvena področja),
 • gre za posebne geografske razmere, ki bi negativno vplivale na delovanje MKČN,
 • gre za določene stavbe (stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene, transformatorska postaja, ipd.)

Ali se vaš objekt nahaja na območju, kjer bo potrebna MKČN ali pa je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema, lahko preverite na povezavi (PISO - aglomeracije kanalizacija).

KDAJ JE ROK ZA VGRADNJO MKČN?

Rok za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2025.

Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta.

KDO JE UPRAVLJAVEC MKČN?

Lastnik MKČN, manjše od 50 PE, je hkrati tudi upravljavec MKČN, razen če ima glede upravljanja podpisano posebno pogodbo.

Če je lastnikov več, je upravljavec eden ali več lastnikov.

Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode (če jo že imate vgrajeno, pa čim prej).

ALI SE OBSTOJEČE GREZNICE ŠE LAHKO UPORABLJAJO?

Da, vendar le, če ta greznica ustreza določenim pogojem (navedenim v nadaljevanju) in je nadgrajena z enoto za nadaljnje čiščenje, filtracijo ali infiltracijo, v skladu z zgoraj navedenimi standardi (SIST EN 12566-6, SIST EN 12566-5, SIST EN 12566-2).

Pretočna greznica mora ustrezati naslednjim pogojem:

 • pri dimenzioniranju se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode, 150 l/osebo na dan, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in se upošteva dnevna količina komunalne odpadne vode 30 l/osebo na dan;
 • njena koristna prostornina znaša najmanj 2 m3 na osebo, razen če gre za stavbo za kratkotrajno nastanitev brez restavracije ali drugo gostinsko stavbo za kratkotrajno nastanitev (npr. planinska koča, gorsko zavetišče ali dom ali lovska koča), kjer oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda ni zagotovljena in njena koristna prostornina znaša najmanj 0,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 6 m3;
 • ima tri prekate, pri čemer prostornina prvega prekata dosega približno polovico celotne prostornine pretočne greznice;
 • je izvedena tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje;
 • je izvedena tako, da je zagotovljeno njeno odzračevanje in
 • je zagotovljeno ravnanje z blatom v skladu z zakonodajo.

VODJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Gregor Mlakar, dipl. eko. tehnolog,

T: 02 881 20 81
M: 031 626 568
E: gregor.mlakar@komusg.si

Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec

Naročite praznjenje MKČN ali greznice

Naročite lahko storitve pregleda s kamero, čiščenje kanalizacijskega priključka, praznjenja greznice ali blata iz MKČN in druge storitve.

Več informacij >

Zahtevajte ponudbo za vgradnjo MKČN

Kontaktirajte nas, če potrebujete informacije v zvezi z MKČN in našo ponudbo.

Več informacij >

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve