X
Išči

Novice in obvestila

22. marec je svetovni dan vode

22. marec je svetovni dan vode

Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami. Ob svetovnem dnevu voda je vsako leto razpisana tema, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Tako so bile v preteklih letih razpisane teme: kakovost voda (2010), voda za mesta – odgovor na izzive urbanizacije (2011), voda in varnost hrane (2012), sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013), voda in energija (2014), voda in trajnostni razvoj (2015), boljša voda, boljše zaposlitve (2016) in v letošnjem letu – problematika čiščenja odpadnih voda.

V svetovnem merilu se danes še vedno več kot 80 % odpadnih vod v naravno okolje odvaja neočiščenih. Do leta 2030 se predvideva, da bo potreba po pitni vodi predvsem v mestih narasla za 50 %, zaradi česar bo potrebno zgraditi ali posodobiti obstoječe sisteme za zbiranje in čiščenje odpadnih voda. Odpadna voda, seveda primerno očiščena, predstavlja tudi velik potencial v ponovni uporabi.
V Sloveniji je problematika odpadnih voda urejena z ustrezno okoljevarstveno zakonodajo, ki predpisuje izgradnjo komunalnih čistilnih naprav in območij poselitve – aglomeracij, kjer je obvezna priključitev na javno kanalizacijo in čistilno napravo. Na območjih, kjer pa ni predvidena javna kanalizacija, si bodo morali lastniki objektov zagotoviti male komunalne čistilne naprave (MKČN) do konca leta 2021. V ta namen smo v podjetju za vse uporabnike, kjer so predvidene MKČN izdelali in poslali brošuro o MKČN, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije glede nabave, vgradnje in servisa. Več informacij najdete na naši spletni strani: http://www.komusg.si/male-komunalne-cistilne-naprave.
V javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec upravljamo in vzdržujemo skoraj 150 km kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske vode in dve čistilni napravi, Centralno čistilno napravo Slovenj Gradec, ki je locirana v Pamečah in je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz MOSG in čistilno napravo Dovže, ki je namenjena čiščenju odpadnih voda v občini Mislinja. Očiščeno vodo iz obeh čistilnih naprav odvajamo v reko Mislinjo. Po podatkih Agencije RS za okolje, ki je nosilec državnega monitoringa stanja površinskih vod z merilnim mestom za reko Mislinjo v Otiškem vrhu, kar je dolvodno od CČN Slovenj Gradec, se kemijsko in ekološko stanje reke Mislinje v zadnjih desetih letih, odkar obratuje čistilna naprava, izboljšuje.


Nazaj