X
Išči

Novice in obvestila

IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah in je ena od težjih nalog vzdrževanja javnih cest. Zimsko obdobje formalno traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta.

V tem času izvajamo vse aktivnosti zimske službe: pripravljenost, dežurstvo, zimski pregled cest, preventivno posipanje, strojno in ročno posipanje, strojno in ročno odstranjevanje snega. Del zimske službe, predvsem pluženje lokalnih cest, javnih poti, javnih površin in gozdnih cest izvajamo s kooperanti. Kljub vsemu pa bi na tem mestu izpostavili, da zimska prevoznost cest ne pomeni, da so ceste popolnoma kopne in prevozne kot v drugih letnih časih, v času sneženja je namreč nemogoče pričakovati, da bodo v vsakem trenutku vse ceste dosledno očiščene. Tudi vsa vozila morajo biti v tem času opremljena z ustrezno zimsko opremo, za tovorna vozila s priklopniki in vozila, ki prevažajo nevarne snovi, pa lahko velja v času sneženja po določilih veljavnih predpisov tudi prepoved vožnje oziroma obvezno izločanje iz prometa.

Prednostni razredi vzdrževanja cest

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/2016, 132/22) določa sedem prednostnih razredov vzdrževanja prevoznosti cest. Ceste, ki jih vzdržuje Komunala Slovenj Gradec spadajo v III. do VI. prednostni razred regionalnih in lokalnih cest, javnih poti, parkirišč in površin za pešce, ki morajo biti prevozne od 5. oz. 7. do 20. ure, v času sneženja pa so dovoljeni zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. oz. 7. uro zjutraj.

Ko zapade 15 cm snega

Veliko je polemik o tem, kdaj je potrebno oz. kdaj začnemo plužiti ceste, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest v 30. členu določa, da je prevoznost cest III. do VI. kategorije, torej naših cest zagotovljena, če višina snega na presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Kljub trudu, ki ga vlagamo v izvajanje zimske službe, da čim prej zagotovimo prevoznost cest in prometno varnost, vse uporabnike obveščamo, da se v zimskih razmerah odpravijo pravočasno na pot oz. prej, da imajo pri sebi vso potrebno zimsko opremo ter da v času izrednih zimskih razmer še enkrat presodijo o nujnosti poti oz. jo prestavijo na primernejši čas.

Zabojniki s soljo za posip cest

V okviru izvajanja zimske službe so na različnih lokacijah postavljeni zeleni zabojniki s soljo, gre predvsem za najbolj kritične odseke cestišč - predvsem klanci in določene pešpoti - pločniki in stopnice. Sol je namenjena vsem uporabnikom javnih površin za posipanje v primerih za preprečitev poledice in varno uporabo javnih površin.


Nazaj