X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO ZA ETAŽNE LASTNIKE

OBVESTILO ZA ETAŽNE LASTNIKE

Obveščamo vas, da je potrebno skladno z določili Stanovanjskega zakona Komunalo obvestiti o spremembi lastninske pravice ali sklenitvi najemne pogodbe.

Obvestilo o spremembi pošljite na info@komusg.si, po pošti ali ga predajte osebno v tajništvu podjetja.

Sprememba lastništva:

 • posredovati je treba kopijo dela dokumenta (npr. overjena kupoprodajna pogodba, leasing pogodba, sklep o izročitvi nepremičnine kupcu izdan v stečajnem postopku, sklep o dedovanju, ipd.), iz katerega so razvidni podatki o predmetu prodaje in o novem lastniku;
 • iz posredovanega dela kupoprodajne pogodbe mora biti razvidno:
  • ime in priimek ali naziv ter naslov prodajalca in kupca,
  • datum sklenitve pogodbe in podpis,
  • podpis prodajalca na pogodbi mora biti notarsko overjen;
 • podatke je potrebno na Komunalo posredovati najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo;
 • do prejema pisnega obvestila o spremembi lastninske pravice, bremenijo vsi stroški iz naslova stanovanja ali poslovnega prostora prejšnjega lastnika.

Sklenitev najemne pogodbe:

 • posredovati je treba kopijo določila najemne pogodbe, ki najemnika obvezuje k plačevanju stroškov;
 • iz posredovanega dela najemne pogodbe mora biti razvidno:
  • ime in priimek ali naziv ter naslov lastnika in najemnika,
  • datum sklenitve pogodbe in podpis;
 • podatke je potrebno na Komunalo posredovati najkasneje v roku 30 dni od dneva sklenitve najemne pogodbe;
 • do prejema pisnega obvestila o najemni pogodbi se šteje, da je plačnik vseh računov lastnik stanovanja ali poslovnega prostora.

Če prodajalec komunalo ne obvesti o spremembi lastništva, velja, da komunala spremembe lastništva ni dolžna odkrivati sama po uradni dolžnosti, tako da je v skladu z zakonom prodajalec (bivši lastnik) še vedno odgovoren za poplačilo stroškov. Odgovornost lastnika torej ne preneha le s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem. Poleg navedenega Stanovanjski zakon SZ-1 za etažnega lastnika, ki ne spoštuje zakonske dolžnosti notifikacije spremembe lastništva, predpisuje kazen v višini 500 EUR do 1.200 EUR, katero lahko izreka pristojna inšpekcija.


Nazaj