X
Išči

Kvaliteta pitne vode

Temeljna naloga v dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, k čemur prištevamo zagotavljanje nemotene oskrbe, zagotavljanje ustreznih količin in tlakov ter skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode.

V HIŠNEM OMREŽJU

Na kvaliteto pitne vode vpliva pravilno izvedena in vzdrževana hišna (interna) vodovodna napeljava, ki zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodovodnim priključkom in mesti uporabe pitne vode.

Hišno vodovodno omrežje, vključno s pipami je treba redno in pravilno vzdrževati: 

  • voda na vsaki pipi naj pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika), oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali
  • vsaj 1x na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke (čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna) 
  • na mestih, kje voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode. Ugotoviti je potrebno, ali so na omrežju slepi rokavi in jih odstraniti, do takrat je treba enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov. Več o priporočilih za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja je na spletni strani NIJZ, v povezavi (http://www.nijz.si/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja).

OBVEŠČANJE UPORABNIKOV PITNE VODE

V primeru omejitve uporabe pitne vode, zaradi morebitnih onsnaženj ali pri povečanemu tveganju za zdravje ljudi, bomo uporabnike obveščali preko Koroškega radia, Radia Laser, z obvesti na oglasnih deskah, na sletni strani Komunale Slovenj Gradec oziroma osebno, kadar gre za obveščanje manjšega števila uporabnikov.

SEM KAR PIJEM, PIJEM VODO IZ PIPE.

V JAVNEM OMREŽJU

Upravljalcem vodovodov Pravilnik o pitni vodi nalaga polno obveznost zagotavljanja skladnosti in zdravstvene ustreznosti vode kot živila, nad katerim mora upravljavec izvajati notranji nadzor na osnovah sistema HACCP (Hazard Analysis by Critical Control Points). Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov, ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Druga oblika nadzora nad kakovostjo pitne vode je državni monitoring, katerega nosilec je NIJZ – Nacionalni Inštitut za javno zdravje, izvajalec pa NLZOH – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora, kot tudi državnega monitoringa, so javni in na vpogled pri upravljavcu.

Posebna skrb v notranjem nadzoru je posvečena mikrobiološkim preiskavam, ki se izvajajo v večjem obsegu od fizikalno kemijskih, ker bi prisotnost zdravju nevarnih mikroorganizmov lahko povzročila akutna obolenja, kar se pri preseženih fizikalno kemijskih parametrih redko zgodi. Viri mikrobiološkega onesnaženja pitne vode so običajno živalski in človeški iztrebki, ki pridejo v vodo z vdorom fekalij v vodovodni sistem npr. na zajetju, zaradi neprimernega gnojenja, s posegi v okolje ter poškodbami vodovodnega omrežja.

Zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja vode je prisotnost bakterije Escherichia coli v pitni vodi. V obseg mikrobioloških preiskav pitne vode poleg E.coli sodijo tudi skupne koliformne bakterije, enterokoki, Clostridium perfringens ter skupno število kolonij mikroorganizmov poraslih pri 22°C ter 37°C. Vsi parametri, razen E.coli ter enterokokov, so obravnavani pri ocenjevanju kot indikatorski.

V primeru, da preiskave izkažejo neskladnost in/ali zdravstveno neustreznost pitne vode, upravljavec sprejme enega od ukrepov:

  • obvezno prekuhavanja pitne vode,
  • omejena uporaba vode ali
  • prenehanje dobave pitne vode.

Koristne povezave:

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve