X
Išči

"DOBAVA VODOMEROV"

Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da smo s št. JN005017/2019-B01 dne 15. 07. 2019 na Portalu javnih naročil objavili javno naročilo po odprtem postopku, int. št. JN-9Vo/2019: "DOBAVA VODOMEROV" za obdobje 2 (dveh) let. Javno naročilo je objavljeno tudi v Uradnem listu EU s št. 2019/S 135-331733.

Prav tako zainteresirane ponudnike obveščamo, da smo dne 26. 07. 2019 spremenili razpisno in ponudbeno dokumentacijo kot je razvidno iz nadaljevanja.

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju RD) na str. 9 tako, da pod opisom tehničnih zahtev za vodomere dodaja nov odstavek, ki se glasi: *Začetni pretok pomeni pri kateri količini minimalnega pretoka se začne vodomer odzivati. (sedaj str. 8 RD)

Naročnik spreminja RD v točki 3.2.1.2. Predpisane tehnične zahteve za radijske oddajnike na str. 10 tako, da se prvi odstavek glasi: Vsi radijski oddajniki morajo biti v celoti kompatibilni s pripadajočimi volumetričnimi vodomeri (z že vgrajenimi in s tistimi, ki se vgrajujejo). (sedaj str. 9 RD)

Naročnik spreminja RD (str. 8) pod naslovom Vodomer DN 100 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus, ker je prišlo do tipkarske napake podvajanja alinej tako, da se brišejo alineje od vključno 17 alineje dalje.

Naročnik spreminja RD (str. 9) pod naslovom Vodomer DN 80 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus, ker je prišlo do tipkarske napake podvajanja tako, da se le-ta naslov (vključno z vsemi alinejami) na str. 9 v celoti briše.

Naročnik spreminja RD (str. 9) pod naslovom Vodomer DN 100 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus, ker je prišlo do tipkarske napake podvajanja tako, da se le-ta naslov (vključno z vsemi alinejami) na str. 9 v celoti briše.

Naročnik spreminja RD (str. 7 in 8) tako, da se pod opisi: Vodomer DN 50 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus, Vodomer DN 80 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus, Vodomer DN 100 z ločenimi radijskimi moduli w-M-Bus; vsem navedenim pod alinejo: serijsko številko vidno z vrha jaška, doda besedilo: oddaljenost od vodomera do vrha jaška 1.0 m,  čas popisa (oblačno, sonce), zaliti jaški.

Naročnik spreminja RD na str. 7 tako, da se tretja alineja pod naslovom Volumetrični vodomer DN 40-6/4¨ z w-M-Bus moduli glasi: - dolžina 300 mm.

Naročnik spreminja RD na str. 4 tako, da se v prvi tabeli za obrazec (OBR-10) doda oznaka X tudi pri skupni ponudbi in podizvajalcu (v primeru, da ima imenovano osebo).  

Naročnik spreminja RD v točki 3.2.1.4 (str. 10) tako, da se briše prvi odstavek. Novi prvi odstavek se tako glasi: Ponudnik se obvezuje, da ima za izvajanje javnega naročila imenovano osebo, ki jo je ponudnik navedel v izjavi (obrazec OBR-10), ki zagotavlja servis in je akreditirana pri Slovenski akreditaciji, imenovana pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naročnik spreminja RD v točki 12.2.3.9 ter ponudbeno dokumentacijo (v nadaljevanju PD) (obrazec OBR-10) tako, da se glasi: Ponudnik zagotavlja, da ima za izvajanje javnega naročila imenovano osebo: (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika), ki zagotavlja servis in ki je akreditirana pri Slovenski akreditaciji, imenovana pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Izjava se po potrebi kopira in se v primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci predloži za vsakega posameznega ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej, ki ima imenovano osebo. Obrazec se vstavi za obrazcem ponudnika.

Naročnik spreminja PD tako, da se briše drugi odstavek 18. člena vzorca okvirnega sporazuma. Nov drugi odstavek 18. člena okvirnega sporazuma se glasi: Ponudnik se obvezuje, da ima za izvajanje javnega naročila imenovano osebo, ki jo je ponudnik navedel v izjavi (obrazec OBR-10), ki zagotavlja servis in je akreditirana pri Slovenski akreditaciji, imenovana pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naročnik spreminja RD in PD in sicer v celoti umika obrazec OBR-11: Izjava o minimalnem številu zaposlenih na kontroli in overjanju ter pogoje določene v njem tako, da se: briše OBR-11 (PD) naveden v prvi tabeli na str. 4 (RD) in se tako OBR-11 ne prilaga k ponudbi; briše četrti odstavek poglavja 3.2.1.4. (RD str. 10): Predpisane zahteve za servis obstoječih vodomerov; briše točka 12.2.3.10 II poglavja (Izjave OBR-11). Na podlagi navedenega naročnik spreminja RD tako, da se točka 12.2.3.11 II poglavja sedaj glasi: 12.2.3.10.

Spremembe RD in PD so že objavljene na spletni strani podjetja na naslovu https://www.komusg.si/javna-narocila

V skladu z zapisanim vabimo vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Dokumenti

  1. Predračunvodomeri.xls 11. 07. 2019 15:26:24
  2. Narocnik_ESPD.xml 16. 07. 2019 13:02:59
  3. Ponudbena_dokumentacija_sspremembami.docx 26. 07. 2019 09:01:33
  4. Razpisnadokumentacija(navodilaponudnikom)_sspremembami.pdf 26. 07. 2019 09:01:33

Nazaj

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve