X
Išči

Razlage računov - položnic

Za lažje razumevanje računov, ki jih po pošti ali e-pošti mesečno prejemate od nas, smo pripravili podrobno razlago posameznih postavk.

S klikom na sliko povečate sliko računa. Postavke so označene s številkami, razlaga je na voljo pod sliko. Ker se na različnih računih nekatere postavke ponavljajo, smo k različnim računom dodali enotno razlago (spodaj). Podatki na sliki so simbolični. 

Na spodnjih povezavah si lahko prenesete tudi račune z namigi:

- Račun za vodo + kanalizacijo + smeti + Toplovod

- Račun za vodo + MKČN/GREZNICA + Smeti

- Račun za vodo + Kanalizacijo + Smeti + Plin

RAČUN ZA VODO + KANALIZACIJO + SMETI + TOPLOVOD

Razlaga računa za vodo, kanalizacijo, smeti in toplovod

Razlaga računa za vodo, kanalizacijo, smeti in toplovod

RAČUN ZA VODO + MKČN/GREZNICA + SMETI

Razlaga računa za vodo, greznico in smeti

Razlaga računa za vodo, greznico in smeti

RAČUN ZA VODO + KANALIZACIJO + SMETI + PLIN

Razlaga računa za vodo, kanalizacijo, smeti in plin

Razlaga računa za vodo, kanalizacijo, smeti in plin
je priimek in ime ter naslov plačnika stroškov storitev komunale.
je odjemalcu dodeljena številka za lažje iskanje pri obravnavah
je serijska št. računa, ki omogoča hitrejšo identifikacijo in obravnavo podatkov, vezanih na izdelan račun
je obdobje, za katerega vam je obračunan strošek storitve komunale (voda, plin, ogrevna toplota, odvoz odpadkov, odvajanje, čiščenje komunalne odpadne vode, okoljska dajatev padavinske vode, najem groba, grezničnih gošč,…).
je datum, do katerega je potrebno poravnati račun. Od naslednjega dne dalje se začnejo obračunavati zamudne obresti.
omogoča identifikacijo plačila ter lažje in enostavnejše računovodsko poslovanje subjekta, ki položnico izda. Referenco za plačilouporabite tudi takrat, ko sami izpolnjujete posebne položnice, namenjene plačilu stroškov.
je zaščitna oznaka izdajatelja računa, ni številka računa, temveč je podatek, s katerim se ugotavlja pristnost izvora računa. Gre za oznako, ki nakazuje povezanost z zavezancem, ko je ta davčno potrdil račun. ZOI je izračunana po posebnem algoritmu, v katerega so vključeni nekateri podatki na računu in namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. Zaščitna oznaka izdajatelja računa je sestavljena iz 32 znakov.

OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV

je oznaka, ki je potrebna za podatkovno bazo. Odjemno mesto je lokacija priključka, kjer se mesečno ali letno lahko odčitava poraba.
 • Vodarina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode . Cena vodarine vključuje tudi znesek vodnega povračila.
 • Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške amortizacije ali najema javne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo (cevovodi, vodohrani, vodni viri ..), stroške zavarovanja infrastrukture, stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod.
 • Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode .
 • Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode. Omrežnina pokriva stroške  amortizacije oziroma najema javne infrastrukture za odvajanje komunalne odpadne vode (cevovodi, črpališča, jaški …)
 • Cena storitve in omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh se zaračunava skladu z veljavnim cenikom v m3 glede na količino padavin, ki odpadejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. 
 • Okoljska dajatev je posebna postavka, ki jo sprejema in nalaga država. Pri obračunu okoljske dajatve se upošteva način odvajanja komunalne odpadne vode:
  1. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo s sekundarnim in terciarnim čiščenjem ali malo komunalno čistilno napravo z ustreznim čiščenjem, se okoljska dajatev zmanjša za 90 % (1.odstavek 13. člena Uredbe, UL RS št. 80/2012). V tem primeru imenujemo to dajatev –odjemalci, priključeni na ČN – merjena poraba in znaša višina 0,0528 EUR/m3 porabljene pitne vode.
  2. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v MKČN z ustreznim čiščenjem, se ravno tako okoljska dajatev zmanjša za 90 %. V tem primeru imenujemo to dajatev – odjemalci, priključeni na javni vodovod z MKČN-merjena poraba in znaša višina 0,0528 EUR/m3 porabljene pitne vode.
  3. Če uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v pretočno ali nepretočno greznico, se obračuna okoljska dajatev v polni višini. V tem primeru imenujemo to dajatev -odjemalci, ne-priključeni na ČN-merjena poraba in znaša v višini 0,5283 EUR/m3  porabljene pitne vode oz. 2,2010 EUR/osebo za uporabnike, ki niso priključeni na javni vodovod in ČN in nimajo merjene porabe.
  4. Če je uporabnik ne-priključen na javni vodovod z  MKČN in uporabnik, ki je priključen na ČN in ima lastni vodovod  ali z javnim in lastnim vodovodom in ima ne-merjeno porabo, se za obračun okoljske dajatve upošteva število stalno in/ali začasno prijavljenih oseb v stavbi in letno porabo 50 m3. Tako znaša višina okoljske dajatve  0,2201 EUR/osebo.
 • Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede na količino dobavljene vode .
 • Omrežnina se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom in glede  na dimenzijo vodomera oziroma glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. V večstanovanjskih stavbah, ki posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za DN20. Omrežnina se zaračunava mesečno in pokriva stroške javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode (čistilna naprava), stroške zavarovanja infrastrukture.
 • Cena storitve in omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom v m3  glede na količino padavin, ki odpadejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinske odpadne vode čistijo na komunalni čistilni napravi.
 • Omrežnina za plin se zaračunava po veljavnem ceniku, ki je potrjen s strani Agencije za energijo RS. Sestavljena je  iz fiksnega in variabilnega dela ter zneska za izvajanje meritev. Fiksni in variabilni del omrežnine se obračunava glede na opravljeno razporeditev v odjemno skupino (CDK), kakor to določa Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (UL RS, št. 101/2015), izvajanje meritev se zaračunava glede na velikost, vrsto in lastništvo plinomera. Omrežnina pokriva stroške delovanja in vzdrževanja distribucijskega sistema v skladu s predpisi, tehničnimi standardi in zahtevami aktov, ki urejajo področje sistemskih obratovalnih navodil.
 • Plin blago
  1. Plin blago je postavka, ki se zaračuna po veljavnem ceniku glede na porabo zemeljskega plina za obračunsko obdobje in glede na dobaviteljevo ceno v obračunskem obdobju.
  2. Prispevek za povečanje en. učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (UL RS, št. 96/2014).
  3. Prispevek za zagotavljanje podpor je določen z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor (UL RS, št. 36/2014) in Aktom o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor (UL RS, št. 56/2015).
  4. Taksa CO2 se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (UL RS, št. 22/2016).
  5. Trošarina je določena z Zakonom o trošarinah (UL RS, št. 97/2010-UPBB, 48/2012, 109/2012) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (UL RS, št. 1/2015).
 • Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov vsebuje ceno javne infrastrukture (zbirni centri) in ceno storitve. Cena storitve pokriva stroške zbiranja  določenih vrst komunalnih odpadkov:
  • Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
  • Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
  • Zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov (zbrano na zbirnem centru in zbiralnicah) in kosovnih odpadkov
  • Zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže.
  Zaračunava se v skladu z veljavnim cenikom (klik na cenik).  Storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu cene upošteva masa zbranih odpadkov na ravni obeh občin. Uporabnikom se zaračuna glede na prostornino zabojnika za MKO ali biološkega odpada in pogostost odvoza zabojnika v skladu s sodili.
 • Obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov ne izvaja Komunala Slovenj Gradec. To storitev izvaja podjetje KOCEROD d.o.o. in se zaračunava na osnovi veljavnega cenika (klik na cenik) podjetja Kocerod d.o.o.  .
 • Ogrevanje
  1. Ogrevanje-variabilni del se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom glede na količine dobavljene toplote. V več stanovanjskih hišah se dobavljena toplota obračunava na osnovi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (UL RS, št. 82/2015). Variabilni del cene ogrevanja  pokriva upravičene  variabilne stroške (stroške energentov, stroške nabavljene toplote, stroške energije za obratovanje naprav pri proizvodnji toplote, stroške medija za prenos toplote (vode in njene kemične priprave).
  2. Fiksni del cene distribucije toplote se zaračunava v skladu z veljavnim cenikom glede na priključno moč.. V večstanovanjskih hišah se priključna moč stanovanjskega objekta razdeli na površino ogrevalne površine in se za posamezno stanovanjsko enoto zaračuna na m2.  Fiksni del cene ogrevanja pokriva vse ostale upravičene stroške (stroške materiala brez stroškov energentov in nabavljene toplote,  vključenih v variabilni del cene; stroške storitev, stroške dela, stroške vzdrževanja, amortizacijo in druge odhodke poslovanja).
  3. Prispevek za povečanje energetske učinkovitosti se obračunava v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (UL RS, št. 96/2014).
  4. Prispevek za podpore se obračunava v skladu z Aktom o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (RL RS, št. 56/2015)
  5. Popis delilnikov toplote se zaračunava uporabnikom v večstanovanjskih hišah glede na število delilnikov. Cena popisa delilnikov pokriva stroške amortizacije računalniške in programske opreme, vnos podatkov v računalniške baze, mesečne odčitke delilnikov v času sezone (7 x letno), izračun deležev ter pripravo podatkov za letno poročilo.
 • Storitve greznic in MKČN  vsebujejo ceno storitve in omrežnino. Cena storitve se zaračunava po veljavnem ceniku in glede na dobavljeno vodo. V primeru, da se poraba ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se zaračunava na podlagi števila stalno ali začasno prijavljenih oseb ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 4 m3  na osebno na mesec. Omrežnina se zaračunava glede na dimenzijo vodomera oz. glede na zmogljivost priključka v primeru, ko stavba ni opremljena z obračunskim vodomerom. Omrežnina se zaračunava mesečno in pokriva stroške javne infrastrukture za čiščenje komunalne odpadne vode (čistilna naprava), stroške zavarovanja infrastrukture.
količina po merjeni porabi, akontacija ali pavšal.
ki je določen glede na št. oseb, površine, št. enot, datum.
cena na enoto brez DDV.
stopnja davka na dodano vrednost (oproščeno, 9,5 % ali 22 %)
cena na enoto z DDV.
cena na enoto brez DDV pomnožena s količino.
cena na enoto z DDV pomnožena s količino.
je znesek davka na dodano vrednost in se obračuna v višini 9,5 % ali 22 % od vrednosti celotnega zneska brez DDV, odvisno od vrste stroška.
računa je znesek plačila za obračunsko obdobje.

UPN OBRAZEC

je koda, ki opisuje namen plačila
je koda banke prejemnika plačila
je številka bančnega računa podjetja
ki jih lahko uporabite v primeru, da od nas potrebujete dodatne informacije

RAČUN ZA STANOVANJSKO DEJAVNOST

Razlaga računa - stanovanjska

Razlaga računa - stanovanjska
je naslov plačnika stanovanjskih stroškov in rezervnega sklada.
je datum, do katerega je potrebno poravnati račun. Od naslednjega dne dalje, se začnejo obračunavati zamudne obresti.
omogoča identifikacijo plačila ter lažje in enostavnejše računovodsko poslovanje subjekta, ki položnico izda. Lahko jo koristite tudi takrat, ko sami izpolnjujete posebne položnice, namenjene plačilu stroškov.
je odjemalcu avtomatsko določena in služi za lažjo in hitrejšo identifikacijo pri obravnavah.
omogoča identifikacijo plačila ter lažje in enostavnejše računovodsko poslovanje subjekta, ki položnico izda. Lahko jo koristite tudi takrat, ko sami izpolnjujete posebne položnice, namenjene plačilu stroškov.
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesec. Račun za opravljane storitve se izstavi enkrat mesečno za pretekli mesec in sicer v začetku meseca.
Celoten znesek dobaviteljeve fakture z DDV.
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS št. 60/2009 s spremembami) določa, da kadar naprave v stavbi ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav ter storitev za njene posamezne enote, se obratovalni stroški, ki nastajajo na njenih skupnih delih in po posameznih enotah, delijo bodisi glede na površino posamezne enote, bodisi glede na število posameznih enota ali glede na število uporabnikov posamezne enote.
Dobavitelj, ki je opravil storitev.
Se nanaša na stanovanje (npr. odstorek solastniškega deleža, število uporabnikov posameznega stanovanja, površina posameznega stanovanja - bruto kvadratura).
Se nanaša na celoten objekt (npr. skupni solastniški delež na objektu, skupno število vseh stanovanj v objektu, skupno število uporabnikov v objektu).
Znesek z DDV za posamezno količino enote.
je znesek plačila za obračunsko obdobje.
je koda banke prejemnika plačila.
ki jih lahko uporabite v primeru, da od nas potrbujete dodatne informacije.
je koda, ki opisuje namen plačila.
je znesek davka na dodatno vrednost in se obračuna v višini 9,5 % ali 22 % od vrednosti celotnega zneska brez DDV, odvisno od vrste stroška.
je znesek obračunanih sredstev za zbiranje v rezervni sklad za objekt na dan.
je znesek plačanih sredstev etažnih lastnikov za zbiranje v rezervni sklad za objekt na dan.
je znesek črpanja sredstev rezervnega sklada v obračunskem obdobju.
je znesek neplačanih sredstev etažnih lastnikov za zbiranje v rezervni sklad za objekt na dan.
je razpoložljivo stanje sredstev rezervnega sklada na dan.
je stanje sredstev rezervnega sklada vezanega na depozit.